Kontaktní informace
Miluše Sedláková, DiS.
sociální pracovník
tel: 474 375 414
mobil: 607 840 021
datová schránka: tamis6m
mussklno.sedlakova@seznam.cz

Bc. Kateřina Kujíčková
sociální pracovník
tel: 474 375 414
mobil: 721 070 758
datová schránka: tamis6m
mussklno.kujickova@seznam.cz

Domov pro seniory

CENÍK

Domov pro seniory zahájil svoji činnost v únoru roku 1995. Objekt domova byl postupně přebudován z pečovatelského domu (ve standardní panelové zástavbě). Kapacita domova je 113 lůžek.

Posláním našeho domova pro seniory je poskytnout pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat uživatele, kteří jsou oslabeni v prosazování svých práv, k řešení své nepříznivé sociální situace, podpořit je při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Okruhem osob jsou osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, dále osoby s trvalým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a jimž nelze z různých důvodů zabezpečit podporu a pomoc v jejich vlastním domácím prostředí.

Věková struktura cílové skupiny:

  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Cílem poskytovaných služeb v našem domově pro seniory je

Vlastní chod DpS zajišťuje v nepřetržitém provozu 23 zaměstnanců zdravotního personálu a 16 zaměstnanců tvoří ostatní personál.

Domov pro seniory